Mors certa, hora incerta. – Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.


mors-certa-hora-incerta-smrt-sigurna-ali-njezin-sat-nesiguran
latinske poslovicemorscertahoraincertasmrtsigurnaalinjezinsatnesiguranmors certahora incerta– smrtsmrt jeje sigurnaali njezinnjezin jeje satsat nesiguran– smrt jesmrt je sigurnaali njezin jenjezin je satje sat nesiguran– smrt je sigurnaali njezin je satnjezin je sat nesiguranali njezin je sat nesiguran

Mater certa, pater incertus est. – Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.Mors ultima ratio. – Smrt je posljednja istina.Smrt jednog čoveka je tragedija. Smrt miliona je statistika.Smrt je surova, ali je život još suroviji.- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene.Iznova je verovala u ljubav, ubeđena u svoja osećanja, ali toliko se puta već razočarala da ni u šta više nije mogla biti sigurna.