Moto koji me vuče napred je nikad se ne predaj. Ako kreneš u preticanje, dodaj gas. Radi ono što smatraš da je ispravno, a ne ono što će većina da podrži. Poraze ne doživljavaj lično. Nikad se ne nerviraj zbog politike.


moto-koji-me-e-napred-nikad-se-ne-predaj-ako-krene-u-preticanje-dodaj-gas-radi-ono-to-smatra-da-ispravno-a-ne-ono-to-e-veina-da-podri-poraze-ne
zoran Đinđićmotokojimevučenaprednikadsenepredajakokrenepreticanjedodajgasradionotosmatradaispravnoćevećinapodržiporazedoživljavajličnonikadnervirajzbogpolitikemoto kojikoji meme vučevuče naprednapred jeje nikadnikad sese nene predajako kreneškreneš uu preticanjedodaj gasradi onoono štošto smatrašsmatraš dada jeje ispravnone onoono štošto ćeće većinavećina dada podržiporaze nene doživljavajdoživljavaj ličnonikad sese nene nervirajnerviraj zbogzbog politikemoto koji mekoji me vučeme vuče napredvuče napred jenapred je nikadje nikad senikad se nese ne predajako kreneš ukreneš u preticanjeradi ono štoono što smatraššto smatraš dasmatraš da jeda je ispravnoa ne onone ono štoono što ćešto će većinaće većina davećina da podržiporaze ne doživljavajne doživljavaj ličnonikad se nese ne nervirajne nerviraj zbognerviraj zbog politike

Nikad se ne smeš bojati da uradiš ono što je ispravno. -Roza Parks
nikad-se-ne-sme-bojati-da-uradi-ono-to-ispravno
TRI JEDNOSTAVNA ŽIVOTNA PRAVILA – 1. Ako ne kreneš za onim što želiš, nikad to nećeš imati. 2. Ako ne pitaš, odgovor će uvek biti Ne. 3. Ako se ne ...
tri-jednostavna-ivotna-pravila-1-ako-ne-krene-za-onim-to-eli-nikad-to-nee-imati-2-ako-ne-pita-odgovor-e-uvek-biti-ne-3-ako-se-ne
Nikad se nisam trudio da razumem ili da na svoju stranu pridobijem rulju, ono što njih zanima ja još nisam dokučio, ono što ja znam je daleko van domašaja njihovog razumevanja. -Epikur
nikad-se-nisam-trudio-da-razumem-ili-da-na-svoju-stranu-pridobijem-rulju-ono-to-njih-zanima-ja-jo-nisam-dokuio-ono-to-ja-znam-daleko-van-domaaja