Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje.


mozak-budale-pretvara-filozofiju-u-ludoriju-nauku-u-praznovjericu-i-umjetnost-u-pedanteriju-otuda-univerzitetsko-obrazovanje
bernard shawmozakbudalepretvarafilozofijuludorijunaukupraznovjericuumjetnostpedanterijuotudauniverzitetskoobrazovanjemozak budalebudale pretvarapretvara filozofijufilozofiju uu ludorijunauku uu praznovjericupraznovjericu ii umjetnostumjetnost uu pedanterijuotuda univerzitetskouniverzitetsko obrazovanjemozak budale pretvarabudale pretvara filozofijupretvara filozofiju ufilozofiju u ludorijunauku u praznovjericuu praznovjericu ipraznovjericu i umjetnosti umjetnost uumjetnost u pedanterijuotuda univerzitetsko obrazovanjemozak budale pretvara filozofijubudale pretvara filozofiju upretvara filozofiju u ludorijunauku u praznovjericu iu praznovjericu i umjetnostpraznovjericu i umjetnost ui umjetnost u pedanterijumozak budale pretvara filozofiju ubudale pretvara filozofiju u ludorijunauku u praznovjericu i umjetnostu praznovjericu i umjetnost upraznovjericu i umjetnost u pedanteriju

Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo.Tajna uspeha leži u investiranju u obrazovanje, kao što to rade u razvijenim zemljama. Dakle, ne prvo u tehnologiju i mašine. To dolazi kasnije, sa obučenim i obrazovanim ljudima. S obzirom na to da mi kasnimo sa reformama, jedini način da nadomestimo taj nedostatak je nelinearni, skokovit razvoj, a baza za to je obrazovanje. Edukacija, trening, znanje osnovni su pokretači razvoja.Mozak besposlenog čoveka je omiljeno prebivalište djavolovo.Prijevod je umjetnost neuspjeha.Priroda je božija umjetnost.Ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledećem bregu.