Mozak je sjajan organ. Uključi se isti trenutak kad se probudite i radi sve dok ne dođete u ured.


mozak-sjajan-organ-ukljui-se-isti-trenutak-kad-se-probudite-i-radi-sve-dok-ne-doete-u-ured
robert frostmozaksjajanorganuključiseistitrenutakkadprobuditeradisvedoknedođeteuredmozak jeje sjajanuključi sese istiisti trenutaktrenutak kadkad sese probuditeprobudite ii radiradi svesve dokdok nene dođetedođete uu uredmozak je sjajanje sjajan organuključi se istise isti trenutakisti trenutak kadtrenutak kad sekad se probuditese probudite iprobudite i radii radi sveradi sve doksve dok nedok ne dođetene dođete udođete u uredmozak je sjajan organuključi se isti trenutakse isti trenutak kadisti trenutak kad setrenutak kad se probuditekad se probudite ise probudite i radiprobudite i radi svei radi sve dokradi sve dok nesve dok ne dođetedok ne dođete une dođete u ureduključi se isti trenutak kadse isti trenutak kad seisti trenutak kad se probuditetrenutak kad se probudite ikad se probudite i radise probudite i radi sveprobudite i radi sve doki radi sve dok neradi sve dok ne dođetesve dok ne dođete udok ne dođete u ured

Nenasilje je u redu sve dotle dok radi. -Malkolm Iks
nenasilje-u-redu-sve-dotle-dok-radi
Pit bul je sjajan borac, Doberman je sjajan čuvar, Vučjak je veran i odan pas, Haski vuče sanke, Lesi se vraća kući.. A šta je s’tobom džukelo?! xD?...
pit-bul-sjajan-borac-doberman-sjajan-uvar-vujak-veran-i-odan-haski-e-sanke-lesi-se-vraa-kui-a-stobom-dukelo-xd
Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari
Onaj osećaj kad se probudite iz ružnog sna.
onaj-oseaj-kad-se-probudite-iz-runog-sna
Uvek radi dok si trezan ono što govoriš da ćeš uraditi dok si pijan. To će te naučiti da držiš jezik zavezanim! -Ernest Hemingvej
uvek-radi-dok-trezan-ono-to-govori-da-e-uraditi-dok-pijan-to-e-te-nauiti-da-dri-jezik-zavezanim