Mrzeo sam svaki minut treninga, ali rekao sam: “Nemoj odustati. Pati sada i živi ostatak života kao šampion.


mrzeo-sam-svaki-minut-treninga-ali-rekao-sam-nemoj-odustati-pati-sada-i-ivi-ostatak-ivota-kao-ampion
muhamed alimrzeosamsvakiminuttreningaalirekaosam“nemojodustatipatisadaživiostatakživotakaoampionmrzeo samsam svakisvaki minutminut treningaali rekaorekao sam“nemoj odustatipati sadasada ii živiživi ostatakostatak životaživota kaokao šampionmrzeo sam svakisam svaki minutsvaki minut treningaali rekao sampati sada isada i živii živi ostatakživi ostatak životaostatak života kaoživota kao šampionmrzeo sam svaki minutsam svaki minut treningapati sada i živisada i živi ostataki živi ostatak životaživi ostatak života kaoostatak života kao šampionmrzeo sam svaki minut treningapati sada i živi ostataksada i živi ostatak životai živi ostatak života kaoživi ostatak života kao šampion

Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“ -Muhamed Ali
mrzio-sam-svaku-minutu-svoga-treninga-ali-sam-govorio-ne-odustaj-sada-se-pati-ali-ivi-ostatak-svoga-ivota-kao-ampion
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci