Mrzi na zlo, no ne mrzi na čoveka koji čini zlo, jer je bolesnik. Ako možeš leči bolesnika, no ne ubijaj ga mržnjom svojom.


mrzi-na-zlo-no-ne-mrzi-na-oveka-koji-ini-zlo-jer-bolesnik-ako-moe-i-bolesnika-no-ne-ubijaj-ga-mrnjom-svojom
nikolaj velimirovićmrzinazlononemrzičovekakojičinijerbolesnikakomoželečibolesnikaubijajgamržnjomsvojommrzi nana zlono nene mrzimrzi nana čovekačoveka kojikoji činičini zlojer jeje bolesnikako možešmožeš lečileči bolesnikano nene ubijajubijaj gaga mržnjommržnjom svojommrzi na zlono ne mrzine mrzi namrzi na čovekana čoveka kojičoveka koji činikoji čini zlojer je bolesnikako možeš lečimožeš leči bolesnikano ne ubijajne ubijaj gaubijaj ga mržnjomga mržnjom svojomno ne mrzi nane mrzi na čovekamrzi na čoveka kojina čoveka koji činičoveka koji čini zloako možeš leči bolesnikano ne ubijaj gane ubijaj ga mržnjomubijaj ga mržnjom svojomno ne mrzi na čovekane mrzi na čoveka kojimrzi na čoveka koji činina čoveka koji čini zlono ne ubijaj ga mržnjomne ubijaj ga mržnjom svojom

Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli.Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo.Previše je tendencije da se pripiše Bogu zlo koje čovek čini svojom slobodnom voljom.Onaj koji smera osvetu čini zlo samom sebi, jer postaje zao.Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina.