Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja.


mrzim-politku-ne-volim-nijednu-stranku-niko-ne-treba-da-im-pripadatreba-biti-individua-stajati-u-sredini-svako-ko-pripada-nekoj-stranci-prestaje-da
rej bredberimrzimpolitkunevolimnijednustrankunikonetrebadaimpripadatrebabitiindividuastajatisredinisvakokopripadanekojstranciprestajerazmiljamrzim politkune volimvolim nijednunijednu strankuniko nene trebatreba dada imbiti individuastajati uu sredinisvako koko pripadapripada nekojnekoj strancistranci prestajeprestaje dada razmišljane volim nijednuvolim nijednu strankuniko ne trebane treba datreba da imstajati u sredinisvako ko pripadako pripada nekojpripada nekoj strancinekoj stranci prestajestranci prestaje daprestaje da razmišlja

Znaj da bebo volim te samo ja,moje srce tebi pripada
znaj-da-bebo-volim-te-samo-jamoje-srce-tebi-pripada
Znaj da bebo volim te samo ja,  moje srce tebi pripada
znaj-da-bebo-volim-te-samo-ja-moje-srce-tebi-pripada
Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena. -Ezop
niko-ne-treba-misliti-da-tokom-ivota-sve-uvek-treba-ii-lako-jer-sudbina-promenljiva-i-nakon-dugog-razdoblja-zatija-neizbean-dolazak-runog-vremena
Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji. -Herman Hese
svako-od-nas-samo-ovek-samo-pokuaj-samo-neko-na-proputovanju-ali-treba-da-putuje-onamo-gde-savrenstvo-treba-da-tei-ka-sredi-a-ne-ka-periferiji