Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče.


mudar-ovek-se-stidi-meati-u-ono-u-emu-nije-vet-a-ludom-se-ini-da-sramota-ako-svuda-svoj-nos-ne-uvue
dositej obradovićmudarčoveksestidimeationočemunijevetludomčinidasramotaakosvudasvojnosneuvučemudar čovekčovek sese stidistidi mešatimešati uu onoono uu čemučemu nijenije veštludom sese činičini dada jeje sramotasramota akoako svudasvuda svojsvoj nosnos nene uvučemudar čovek sečovek se stidise stidi mešatistidi mešati umešati u onou ono uono u čemuu čemu niječemu nije vešta ludom seludom se činise čini dačini da jeda je sramotaje sramota akosramota ako svudaako svuda svojsvuda svoj nossvoj nos nenos ne uvučemudar čovek se stidičovek se stidi mešatise stidi mešati ustidi mešati u onomešati u ono uu ono u čemuono u čemu nijeu čemu nije vešta ludom se činiludom se čini dase čini da ječini da je sramotada je sramota akoje sramota ako svudasramota ako svuda svojako svuda svoj nossvuda svoj nos nesvoj nos ne uvučemudar čovek se stidi mešatičovek se stidi mešati use stidi mešati u onostidi mešati u ono umešati u ono u čemuu ono u čemu nijeono u čemu nije vešta ludom se čini daludom se čini da jese čini da je sramotačini da je sramota akoda je sramota ako svudaje sramota ako svuda svojsramota ako svuda svoj nosako svuda svoj nos nesvuda svoj nos ne uvuče

Kuda god bacim pogled – svuda bičevi i lanci, sramota zlokobnih zakona, nemoćne suze ropstva; svuda je nepravedna vlast. -Aleksandar Puškin
kuda-god-bacim-pogled-svuda-bievi-i-lanci-sramota-zlokobnih-zakona-nemone-suze-ropstva-svuda-nepravedna-vlast
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovek-dobar-ako-vet-s-reima
Mudar čovek radi odjednom ono što budala radi na kraju. -Nikolo Makijaveli
mudar-ovek-radi-odjednom-ono-to-budala-radi-na-kraju
Prevariti se u jednoj velikoj nadi nije sramota. Sama činjenica da je takva nada mogla da postoji vredi toliko da nije suviše skupo plaćena jednim razočaranjem, pa ma kako teško ono bilo. -Ivo Andric
prevariti-se-u-jednoj-velikoj-nadi-nije-sramota-sama-injenica-da-takva-nada-mogla-da-postoji-vredi-toliko-da-nije-suvie-skupo-plaena-jednim
Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate. -Opra Vinfri
ono-u-verujete-ima-veu-mo-nego-ono-o-emu-sanjate-prieljkujete-ili-emu-se-nadate