Mudar svoju bol prekriva da se losi od te hrane ne goje..


mudar-svoju-bol-prekriva-da-se-losi-od-te-hrane-ne-goje
mudarsvojubolprekrivadaselosiodtehranenegojemudar svojusvoju bolbol prekrivaprekriva dada sese losilosi odod tete hranehrane nene gojemudar svoju bolsvoju bol prekrivabol prekriva daprekriva da seda se losise losi odlosi od teod te hranete hrane nehrane ne gojemudar svoju bol prekrivasvoju bol prekriva dabol prekriva da seprekriva da se losida se losi odse losi od telosi od te hraneod te hrane nete hrane ne gojemudar svoju bol prekriva dasvoju bol prekriva da sebol prekriva da se losiprekriva da se losi odda se losi od tese losi od te hranelosi od te hrane neod te hrane ne goje

Pijem da bih utopila svoju bol,ali prokleta bol je naucila kako da pliva,i sada pokušavam doplivati do pristojnosti i dobrog ponasanja. -Frida Kalo
pijem-da-bih-utopila-svoju-bolali-prokleta-bol-naucila-kako-da-plivai-sada-pokuavam-doplivati-do-pristojnosti-i-dobrog-ponasanja
Mudar vođa pokazuje svoju snagu, a sakriva svoje slabe strane. -Sofokle
mudar-voa-pokazuje-svoju-snagu-a-sakriva-svoje-slabe-strane
Hteti izbeći neizbežno znači povećati svoju bol. -Čuang Ce
hteti-izbei-neizbeno-znai-poveati-svoju-bol
Izrazi svoju bol rečju! Bol koja ne govori, guši puno srce dok ne pukne. -Vilijam Šekspir
izrazi-svoju-bol-reju-bol-koja-ne-govori-gui-puno-srce-dok-ne-pukne