Muškarac je uspeo da izmisli i pripiše ženi sve odlike karaktera koje ona, u stvari, nema, čak koje su više njegove nego ženine. Tako, muškarac misli da je žena slaba i zbunjena, a ona je izvanredno gipka, smela, dosledna, i uvek zna šta hoće i koliko može.


mukarac-uspeo-da-izmisli-i-pripie-eni-sve-odlike-karaktera-koje-ona-u-stvari-nema-ak-koje-su-vie-njegove-nego-enine-tako-mukarac-misli-da-ena-slaba
jovan dučićmukaracuspeodaizmislipripieženisveodlikekarakterakojeonastvarinemačaksuvienjegovenegoženinetakomukaracmisliženaslabazbunjenaonaizvanrednogipkasmeladoslednauvekznatahoćekolikomožemuškarac jeje uspeouspeo dada izmisliizmisli ii pripišepripiše ženiženi svesve odlikeodlike karakterakaraktera kojekoje onau stvaričak kojekoje susu viševiše njegovenjegove negonego ženinemuškarac mislimisli dada jeje ženažena slabaslaba ii zbunjenaona jeje izvanrednoizvanredno gipkai uvekuvek znazna štašta hoćehoće ii kolikokoliko možemuškarac je uspeoje uspeo dauspeo da izmislida izmisli iizmisli i pripišei pripiše ženipripiše ženi sveženi sve odlikesve odlike karakteraodlike karaktera kojekaraktera koje onačak koje sukoje su višesu više njegoveviše njegove negonjegove nego ženinemuškarac misli damisli da jeda je ženaje žena slabažena slaba islaba i zbunjenaa ona jeona je izvanrednoje izvanredno gipkai uvek znauvek zna štazna šta hoćešta hoće ihoće i kolikoi koliko može

Veliko pitanje na koje nikada nije odgovoreno i na koje ni ja nisam bio kadar da odgovorim, uprkos mom tridesetogodišnjem istraživanju ženske duše glasi: šta žena hoće? -Sigmund Frojd
veliko-pitanje-na-koje-nikada-nije-odgovoreno-i-na-koje-ja-nisam-bio-kadar-da-odgovorim-uprkos-mom-tridesetogodinjem-istraivanju-enske-e-glasi-ena
Vama se otkinulo dugme, a ona je imala iglu i konac. Tako je počelo. Postala vam je žena i od tadaviše ne zna gde su joj igla i konac. -Duško Radović
vama-se-otkinulo-dugme-a-ona-imala-iglu-i-konac-tako-poelo-postala-vam-ena-i-od-tadavie-ne-zna-gde-su-joj-igla-i-konac
Poznajem ja nju mnogo bolje nego ona sebe. Nije ona toliko dobra koliko se čini prijatelju veruj mi. Dapače. -Đorđe Balašević
poznajem-ja-nju-mnogo-bolje-nego-ona-sebe-nije-ona-toliko-dobra-koliko-se-ini-prijatelju-veruj-mi-dapae
Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. -Japanska poslovica
kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu