Muškarce obuzima čudno zadovoljstvo kada se osjete superiornim, a ne znaju da se najveći dio vremena ponašaju na potpuno predvidljiv način.


mukarce-obuzima-udno-zadovoljstvo-kada-se-osjete-superiornim-a-ne-znaju-da-se-najvei-dio-vremena-ponaaju-na-potpuno-predvidljiv-nain
paulo koeljomukarceobuzimačudnozadovoljstvokadaseosjetesuperiornimneznajudanajvećidiovremenaponaajunapotpunopredvidljivnačinmuškarce obuzimaobuzima čudnočudno zadovoljstvozadovoljstvo kadakada sese osjeteosjete superiornimne znajuznaju dada sese najvećinajveći diodio vremenavremena ponašajuponašaju nana potpunopotpuno predvidljivpredvidljiv načinmuškarce obuzima čudnoobuzima čudno zadovoljstvočudno zadovoljstvo kadazadovoljstvo kada sekada se osjetese osjete superiornima ne znajune znaju daznaju da seda se najvećise najveći dionajveći dio vremenadio vremena ponašajuvremena ponašaju naponašaju na potpunona potpuno predvidljivpotpuno predvidljiv načinmuškarce obuzima čudno zadovoljstvoobuzima čudno zadovoljstvo kadačudno zadovoljstvo kada sezadovoljstvo kada se osjetekada se osjete superiornima ne znaju dane znaju da seznaju da se najvećida se najveći diose najveći dio vremenanajveći dio vremena ponašajudio vremena ponašaju navremena ponašaju na potpunoponašaju na potpuno predvidljivna potpuno predvidljiv načinmuškarce obuzima čudno zadovoljstvo kadaobuzima čudno zadovoljstvo kada sečudno zadovoljstvo kada se osjetezadovoljstvo kada se osjete superiornima ne znaju da sene znaju da se najvećiznaju da se najveći dioda se najveći dio vremenase najveći dio vremena ponašajunajveći dio vremena ponašaju nadio vremena ponašaju na potpunovremena ponašaju na potpuno predvidljivponašaju na potpuno predvidljiv način

Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima.Možda je ovo čudno, ali samo kada vidite ljude kako su blesavi shvatate koliko ih zapravo volite.Život ne gleda unatrag. Jedna nedjelja je dio vremena više nego dovoljan da bismo spoznali da li da prihvatimo ili ne svoju sudbinu.Muškarci znaju samo misliti. A žene imaju svoj način kako bi razumjele, a ne misle.Zašto uopšte razmišljamo o dobitku i posedovanju, kada je jedina stvar koja je čoveku potrebna je to da postoji i da umre potpuno ispunjen.Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.