Muzika bi trebala zapaliti vatru u srcima muškaraca, i doneti suze na oči ženama.


muzika-bi-trebala-zapaliti-vatru-u-srcima-mukaraca-i-doneti-suze-na-oi-enama
ludvig van betovenmuzikabitrebalazapalitivatrusrcimamukaracadonetisuzenaočiženamamuzika bibi trebalatrebala zapalitizapaliti vatruvatru uu srcimasrcima muškaracai donetidoneti suzesuze nana očioči ženamamuzika bi trebalabi trebala zapalititrebala zapaliti vatruzapaliti vatru uvatru u srcimau srcima muškaracai doneti suzedoneti suze nasuze na očina oči ženamamuzika bi trebala zapalitibi trebala zapaliti vatrutrebala zapaliti vatru uzapaliti vatru u srcimavatru u srcima muškaracai doneti suze nadoneti suze na očisuze na oči ženamamuzika bi trebala zapaliti vatrubi trebala zapaliti vatru utrebala zapaliti vatru u srcimazapaliti vatru u srcima muškaracai doneti suze na očidoneti suze na oči ženama

Zločinci često u srcima nose više čovečnosti nego oni hladni, besprekorni građani sa vrlinama, u čijim se bednim srcima ugasila snaga zla, ali i snaga dobra. -Hajnrih Hajne
zloinci-esto-u-srcima-nose-vie-ovenosti-nego-oni-hladni-besprekorni-graani-vrlinama-u-ijim-se-bednim-srcima-ugasila-snaga-zla-ali-i-snaga-dobra
Samo suze u srcu velike boli znaju, ali ne i suze u očima! -Ruske poslovice
samo-suze-u-srcu-velike-boli-znaju-ali-ne-i-suze-u-oima
Bolje zapaliti sveću nego proklinjati tamu. -Elenor Ruzvelt
bolje-zapaliti-sveu-nego-proklinjati-tamu
Novac će i slijepcu otvoriti oči, novac će i debelom papi zatvoriti oči. -Kineske poslovice
novac-e-i-slijepcu-otvoriti-oi-novac-e-i-debelom-papi-zatvoriti-oi
Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica? -Čarls Bukovski
primetila-sam-da-ne-voli-ljudima-gledati-u-oi-ne-volim-ljude-koji-me-ne-gledaju-u-oi-jesi-li-kukavica
Ukoliko si siguran da će borba doneti pobedu – moraš se boriti, makar vladar zabranio borbu. Ukoliko si siguran da borba neće doneti pobedu – ne smeš se boriti, makar vladar naredio borbu. -Sun Tzu
ukoliko-siguran-da-e-borba-doneti-pobedu-mora-se-boriti-makar-vladar-zabranio-borbu-ukoliko-siguran-da-borba-nee-doneti-pobedu-ne-sme-se-boriti