Muzika i biljka idu zajedno. Već dugo vremena pušim biljku. Još od 1960-ih, kada sam počeo da pevam.


muzika-i-biljka-idu-zajedno-ve-dugo-vremena-puim-biljku-jo-od-1960ih-kada-sam-poeo-da-pevam
bob marlimuzikabiljkaiduzajednovećdugovremenapuimbiljkujood1960ihkadasampočeodapevammuzika ii biljkabiljka iduidu zajednoveć dugodugo vremenavremena pušimpušim biljkujoš odkada samsam počeopočeo dada pevammuzika i biljkai biljka idubiljka idu zajednoveć dugo vremenadugo vremena pušimvremena pušim biljkukada sam počeosam počeo dapočeo da pevammuzika i biljka idui biljka idu zajednoveć dugo vremena pušimdugo vremena pušim biljkukada sam počeo dasam počeo da pevammuzika i biljka idu zajednoveć dugo vremena pušim biljkukada sam počeo da pevam

Da li ti je poznato ono kada se dopisujes sa nekim, nakon nekog vremena se skontate, provodite vreme zajedno, uzivate, smejete se, svadjate :)& ...
da-li-ti-poznato-ono-kada-se-dopisujes-nekim-nakon-nekog-vremena-se-skontate-provodite-vreme-zajedno-uzivate-smejete-se-svadjate