Muzika izražava ono što se ne može reći, a o čemu je nemoguće ćutati.


muzika-izraava-ono-to-se-ne-moe-rei-a-o-emu-nemogue-utati
viktor igomuzikaizražavaonotosenemožerećičemunemogućećutatimuzika izražavaizražava onoono štošto sese nene možemože rećio čemučemu jeje nemogućenemoguće ćutatimuzika izražava onoizražava ono štoono što sešto se nese ne možene može rećia o čemuo čemu ječemu je nemogućeje nemoguće ćutatimuzika izražava ono štoizražava ono što seono što se nešto se ne možese ne može rećia o čemu jeo čemu je nemogućečemu je nemoguće ćutatimuzika izražava ono što seizražava ono što se neono što se ne možešto se ne može rećia o čemu je nemogućeo čemu je nemoguće ćutati

Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga s kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.Ko je pametan, taj će u razgovoru manje misliti na ono o čemu govori, a više na onoga sa kim razgovara. Ako tako bude činio, može biti uveren da neće reći ništa zbog čega bi se kasnije mogao kajati.Možemo reći ono što ne znamo, ali ne možemo dati ono što nemamo.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate.Nije čovek ono što se može smestiti u jedan grob, no ono što se ne može smestiti ni u vasionu.