Muzika je posrednik između duhovnog i osećajnog života.


muzika-posrednik-izmeu-duhovnog-i-oseajnog-ivota
ludvig van betovenmuzikaposrednikizmeđuduhovnogosećajnogživotamuzika jeje posrednikposrednik izmeđuizmeđu duhovnogduhovnog ii osećajnogosećajnog životamuzika je posrednikje posrednik izmeđuposrednik između duhovnogizmeđu duhovnog iduhovnog i osećajnogi osećajnog životamuzika je posrednik izmeđuje posrednik između duhovnogposrednik između duhovnog iizmeđu duhovnog i osećajnogduhovnog i osećajnog životamuzika je posrednik između duhovnogje posrednik između duhovnog iposrednik između duhovnog i osećajnogizmeđu duhovnog i osećajnog života

Mišljenje da ljudi mogu biti sretni bez novca je vrsta duhovnog snobizma. -Albert Kami
miljenje-da-ljudi-mogu-biti-sretni-bez-novca-vrsta-duhovnog-snobizma
U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja. -Martin Luter King
u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja