Muzike ima već dugo, i dugo će je biti dugo posle smrti Reja Čarlza. Ja samo želim da ostavim trag, da ostavim nešto muzički dobro za sobom. Ako je ploča hit, to je šlag na torti, ali muzika je glavni obrok.


muzike-ima-ve-dugo-i-dugo-e-biti-dugo-posle-smrti-reja-arlza-ja-samo-elim-da-ostavim-trag-da-ostavim-neto-muziki-dobro-za-sobom-ako-ploa-hit-to-lag
rej ČarlsmuzikeimavećdugodugoćebitiposlesmrtirejaČarlzajasamoželimdaostavimtragnetomuzičkidobrozasobomakopločahittolagnatortialimuzikaglavniobrokmuzike imaima većveć dugoi dugodugo ćeje bitibiti dugodugo posleposle smrtismrti rejareja Čarlzaja samosamo želimželim dada ostavimostavim tragda ostavimostavim neštonešto muzičkimuzički dobrodobro zaza sobomako jeje pločaploča hitje šlagšlag nana tortiali muzikamuzika jeje glavniglavni obrokmuzike ima većima već dugoi dugo ćedugo će jeće je bitije biti dugobiti dugo posledugo posle smrtiposle smrti rejasmrti reja Čarlzaja samo želimsamo želim daželim da ostavimda ostavim tragda ostavim neštoostavim nešto muzičkinešto muzički dobromuzički dobro zadobro za sobomako je pločaje ploča hitje šlag našlag na tortiali muzika jemuzika je glavnije glavni obrok

Ako dugo žive skupa, životinje se zavole, a ljudi zamrze. -Kineske poslovice
ako-dugo-ive-skupa-ivotinje-se-zavole-a-ljudi-zamrze