Na javi sam te ljubio strepeći da ne probudim nekog, a u snovima te ljubim strepeći da sebe ne probudim.


na-javi-sam-te-ljubio-strepei-da-ne-probudim-nekog-a-u-snovima-te-ljubim-strepei-da-sebe-ne-probudim
Đorđe balaševićnajavisamteljubiostrepećidaneprobudimnekogsnovimaljubimsebeprobudimna javijavi samsam tete ljubioljubio strepećistrepeći dada nene probudimprobudim nekogu snovimasnovima tete ljubimljubim strepećistrepeći dada sebesebe nene probudimna javi samjavi sam tesam te ljubiote ljubio strepećiljubio strepeći dastrepeći da neda ne probudimne probudim nekoga u snovimau snovima tesnovima te ljubimte ljubim strepećiljubim strepeći dastrepeći da sebeda sebe nesebe ne probudimna javi sam tejavi sam te ljubiosam te ljubio strepećite ljubio strepeći daljubio strepeći da nestrepeći da ne probudimda ne probudim nekoga u snovima teu snovima te ljubimsnovima te ljubim strepećite ljubim strepeći daljubim strepeći da sebestrepeći da sebe neda sebe ne probudimna javi sam te ljubiojavi sam te ljubio strepećisam te ljubio strepeći date ljubio strepeći da neljubio strepeći da ne probudimstrepeći da ne probudim nekoga u snovima te ljubimu snovima te ljubim strepećisnovima te ljubim strepeći date ljubim strepeći da sebeljubim strepeći da sebe nestrepeći da sebe ne probudim

Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo - a to je da sam ja Salvador Dali. -Salvador Dali
svako-jutro-nakon-to-se-probudim-iskusim-najvee-zadovoljstvo-a-to-da-sam-ja-salvador-dali
Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo – a to je da sam ja Salvador Dali. -Salvador Dali
svako-jutro-nakon-to-se-probudim-iskusim-najvee-zadovoljstvo-a-to-da-sam-ja-salvador-dali
Tešio sam se da će sve biti bolje kad se probudim. Ali, postojao je jedan mali problem. Prethodno je trebalo zaspati. -Đorđe Balašević
teio-sam-se-da-e-sve-biti-bolje-kad-se-probudim-ali-postojao-jedan-mali-problem-prethodno-trebalo-zaspati
Premrla je od straha kad ga je vidjela da joj prilazi, strepeći da ne sazna koliko ga voli, koliko ga je čekala, koliko je sanjala da ga uhvati za ruku. -Paulo Koeljo
premrla-od-straha-kad-ga-vidjela-da-joj-prilazi-strepei-da-ne-sazna-koliko-ga-voli-koliko-ga-ekala-koliko-sanjala-da-ga-uhvati-za-ruku
Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce… -Jim Morrison
ako-se-jednom-probudim-i-ne-vidim-sunce-ili-sam-mrtav-ili-sunce
Čim se probudim doletiš mi u misli. Baš voliš piti taj Red Bull. :D
im-se-probudim-doleti-mi-u-misli-ba-voli-piti-taj-red-bull-d