Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.


na-kraju-svoje-prie-ve-sam-bolje-sagledavao-situaciju-u-kojoj-sam-se-nalazio-ivot-koji-sam-izabrao-verujui-da-ljubav-uvek-moe-sve-da-spase-ali-to-nije
paulo koeljonakrajusvojepričevećsamboljesagledavaosituacijukojojsenalazioživotkojiizabraoverujućidaljubavuvekmožesvespasealitonijeistinaonanasponekadodvedeprovalijukojuobičnopovučemosobomvoljeneosobena krajukraju svojesvoje pričepriče većveć samsam boljebolje sagledavaosagledavao situacijusituaciju uu kojojkojoj samsam sese nalazioživot kojikoji samsam izabraoizabrao verujućiverujući dada ljubavljubav uvekuvek možemože svesve dada spasenije istinaona nasnas ponekadponekad odvedeodvede uu provalijuprovaliju uu kojukoju običnoobično povučemopovučemo sasa sobomsobom ii voljenevoljene osobena kraju svojekraju svoje pričesvoje priče većpriče već samveć sam boljesam bolje sagledavaobolje sagledavao situacijusagledavao situaciju usituaciju u kojoju kojoj samkojoj sam sesam se nalazioživot koji samkoji sam izabraosam izabrao verujućiizabrao verujući daverujući da ljubavda ljubav uvekljubav uvek možeuvek može svemože sve dasve da spaseali to nijeona nas ponekadnas ponekad odvedeponekad odvede uodvede u provalijuu provaliju uprovaliju u kojuu koju običnokoju obično povučemoobično povučemo sapovučemo sa sobomsa sobom isobom i voljenei voljene osobe