Naš najvažniji cilj u životu treba da bude uzdizanje naše duše; Drugim rečima, napredak naših duhovnih i moralnih moći. Da svakim danom sve više prosvećujemo svoj duh i svakim danom se osećamo sve više slobodnim i boljim.


na-najvaniji-cilj-u-ivotu-treba-da-bude-uzdizanje-nae-e-drugim-reima-napredak-naih-duhovnih-i-moralnih-moi-da-svakim-danom-sve-vie-prosveujemo-svoj
sokratnanajvažnijiciljživotutrebadabudeuzdizanjenaeduedrugimrečimanapredaknaihduhovnihmoralnihmoćidasvakimdanomsvevieprosvećujemosvojduhseosećamoslobodnimboljimnaš najvažnijinajvažniji ciljcilj uu životuživotu trebatreba dada budebude uzdizanjeuzdizanje našenaše dušedrugim rečimanapredak našihnaših duhovnihduhovnih ii moralnihmoralnih moćida svakimsvakim danomdanom svesve viševiše prosvećujemoprosvećujemo svojsvoj duhduh ii svakimsvakim danomdanom sese osećamoosećamo svesve viševiše slobodnimslobodnim ii boljimnaš najvažniji ciljnajvažniji cilj ucilj u životuu životu trebaživotu treba datreba da budeda bude uzdizanjebude uzdizanje našeuzdizanje naše dušenapredak naših duhovnihnaših duhovnih iduhovnih i moralnihi moralnih moćida svakim danomsvakim danom svedanom sve višesve više prosvećujemoviše prosvećujemo svojprosvećujemo svoj duhsvoj duh iduh i svakimi svakim danomsvakim danom sedanom se osećamose osećamo sveosećamo sve višesve više slobodnimviše slobodnim islobodnim i boljim

Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje. -Džon F. Kenedi
to-se-vie-poveava-nae-znanje-sve-se-vie-odmotava-i-ukazuje-nae-neznanje
Svakim se danom nešto novo nauči. -Euripid
svakim-se-danom-neto-novo-naui