Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.


na-novi-ovek-nai-novi-putevi-nae-nove-ideje-na-novi-kaput-na-novi-cilj-naa-nova-prolost-na-novi-ivot-nai-novi-zakoni-naa-nova-budunost-nai-novi-odnosi
branislav crnčevićnanovičoveknaiputevinaenoveidejenakaputciljnaanovaprolostživotzakonibudućnostodnosiizlazsredinasveokomenenovohvatastaristrahnaš novinovi čoveknaši novinovi putevinaše novenove idejenaš novinovi kaputnaš novinovi ciljnaša novanova prošlostnaš novinovi životnaši novinovi zakoninaša novanova budućnostnaši novinovi odnosinaš novinovi izlaznaša novanova sredinasve jeje okooko menemene novomene hvatahvata našnaš staristari strahnaš novi čoveknaši novi putevinaše nove idejenaš novi kaputnaš novi ciljnaša nova prošlostnaš novi životnaši novi zakoninaša nova budućnostnaši novi odnosinaš novi izlaznaša nova sredinasve je okoje oko meneoko mene novonovo a menea mene hvatamene hvata našhvata naš starinaš stari strah

Uz novi dan dolazi nova snaga i nove ideje. -Elenor Ruzvelt
uz-novi-dan-dolazi-nova-snaga-i-nove-ideje
Zemlji nisu potrebni novi kontinenti već novi ljudi. -Žil Vern
zemlji-nisu-potrebni-novi-kontinenti-ve-novi-ljudi
Ponedeljak novi početak, nova dijeta i ostali jednorozi…
ponedeljak-novi-poetak-nova-dijeta-i-ostali-jednorozi
Možda novi januar donosi spas. Pomisli u ponoć na mene, na nas. -Đorđe Balašević
moda-novi-januar-donosi-spas-pomisli-u-pono-na-mene-na-nas
Ratovi ovde nikad ne razreše ni jedno staro pitanje. Nego uvedu nove teme i nove probleme koje će ''razrešiti
ratovi-ovde-nikad-ne-razree-jedno-staro-pitanje-nego-uvedu-nove-teme-i-nove-probleme-koje-e-razreiti-novi-rat
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok