Na ovoj planeti možemo voleti samo s trpljenjem i patnjom. Mi ne možemo drugačije ljubiti, niti znamo i jednu drugu vrstu ljubavi. Prihvatam patnju kako bi dobio ljubav. Žedan sam ljubavi, evo sada, u ovom trenutku, da poljubim, sa suzama, zemlju koju sam ostavio, i ne želim, i neću prihvatiti život na bilo kojoj drugoj.


na-ovoj-planeti-moemo-voleti-samo-s-trpljenjem-i-patnjom-mi-ne-moemo-drugaije-ljubiti-niti-znamo-i-jednu-drugu-vrstu-ljubavi-prihvatam-patnju-kako-bi
fjodor dostojevskinaovojplanetimožemovoletisamotrpljenjempatnjomminedrugačijeljubitinitiznamojednudruguvrstuljubaviprihvatampatnjukakobidobioljubavŽedansamljubavievosadaovomtrenutkudapoljubimsuzamazemljukojuostavioželimnećuprihvatitiživotnabilokojojdrugojna ovojovoj planetiplaneti možemomožemo voletivoleti samosamo ss trpljenjemtrpljenjem ii patnjommi nene možemomožemo drugačijedrugačije ljubitiniti znamoznamo ii jednujednu drugudrugu vrstuvrstu ljubaviprihvatam patnjupatnju kakokako bibi dobiodobio ljubavŽedan samsam ljubavievo sadau ovomovom trenutkuda poljubimsa suzamazemlju kojukoju samsam ostavioi nene želimi nećuneću prihvatitiprihvatiti životživot nana bilobilo kojojkojoj drugojna ovoj planetiovoj planeti možemoplaneti možemo voletimožemo voleti samovoleti samo ssamo s trpljenjems trpljenjem itrpljenjem i patnjommi ne možemone možemo drugačijemožemo drugačije ljubitiniti znamo iznamo i jednui jednu drugujednu drugu vrstudrugu vrstu ljubaviprihvatam patnju kakopatnju kako bikako bi dobiobi dobio ljubavŽedan sam ljubaviu ovom trenutkuzemlju koju samkoju sam ostavioi ne želimi neću prihvatitineću prihvatiti životprihvatiti život naživot na bilona bilo kojojbilo kojoj drugoj

Sretna ljubav nema svoje priče. Postoje samo romani o smrtnoj ljubavi, o onoj koju ugrožava i osuđuje sam život. Zapadni se lirizam ne zanosi ni čulnim užicima, niti plodnom bračnom slogom. I pisce i čitaoce mnogo više zanosi ljubavna strast negoli ispunjenje ljubavi.U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir.Ako mi je sudbina ostavila bilo kakvu nadu da ću povratiti ugled, onda i nisam toliko zgriješio; ako su, pak, ove muke vječne, onda želim, ljubavi moja, da te vidim što prije i da umrem u tvom zagrljaju, kada nam ni bogovi koje si ti najiskrenije poštovala, ni ljudi, kojima sam ja uvijek služio nisu uzvratili zahvalnošću… O, kako sam nesretan i jadan!Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Moj dom je tek maleni svitac na nebeskoj pučini, a ja sam na ovoj planeti da srećnom te učinim.