Naš patriotizam i nije patriotizam vladajućih klasa, koje hoće i što veću vojsku i što veći zajam za naoružanje, ali ne pristaju da se ti tereti pravedno raspodele prema imućnosti i da se siromašnom delu naroda ne opterećava i ne oduzima ono što mu je za opstanak neophodno potrebno.


na-patriotizam-i-nije-patriotizam-vladajuih-klasa-koje-hoe-i-to-veu-vojsku-i-to-vei-zajam-za-naoruanje-ali-ne-pristaju-da-se-ti-tereti-pravedno
dimitrije tucovićnapatriotizamnijevladajućihklasakojehoćetovećuvojskuvećizajamzanaoružanjealinepristajudasetiteretipravednoraspodelepremaimućnostisiromanomdelunarodaopterećavaoduzimaonomuopstanakneophodnopotrebnonaš patriotizampatriotizam ii nijenije patriotizampatriotizam vladajućihvladajućih klasakoje hoćehoće ii štošto većuveću vojskuvojsku ii štošto većiveći zajamzajam zaza naoružanjeali nene pristajupristaju dada sese titi teretitereti pravednopravedno raspodeleraspodele premaprema imućnostiimućnosti ii dada sese siromašnomsiromašnom deludelu narodanaroda nene opterećavaopterećava ii nene oduzimaoduzima onoono štošto mumu jeje zaza opstanakopstanak neophodnoneophodno potrebnonaš patriotizam ipatriotizam i nijei nije patriotizamnije patriotizam vladajućihpatriotizam vladajućih klasakoje hoće ihoće i štoi što većušto veću vojskuveću vojsku ivojsku i štoi što većišto veći zajamveći zajam zazajam za naoružanjeali ne pristajune pristaju dapristaju da seda se tise ti teretiti tereti pravednotereti pravedno raspodelepravedno raspodele premaraspodele prema imućnostiprema imućnosti iimućnosti i dai da seda se siromašnomse siromašnom delusiromašnom delu narodadelu naroda nenaroda ne opterećavane opterećava iopterećava i nei ne oduzimane oduzima onooduzima ono štoono što mušto mu jemu je zaje za opstanakza opstanak neophodnoopstanak neophodno potrebno

Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno