Na početku, kada sam počinjao da pišem, nisam mogao da isključim spoljni svet do te mere do koje mogu sada. 


na-poetku-kada-sam-poinjao-da-piem-nisam-mogao-da-iskljuim-spoljni-svet-do-te-mere-do-koje-mogu-sada
rejmond karvernapočetkukadasampočinjaodapiemnisammogaoisključimspoljnisvetdotemerekojemogusada na početkukada samsam počinjaopočinjao dada pišemnisam mogaomogao dada isključimisključim spoljnispoljni svetsvet dodo tete meremere dodo kojekoje mogukada sam počinjaosam počinjao dapočinjao da pišemnisam mogao damogao da isključimda isključim spoljniisključim spoljni svetspoljni svet dosvet do tedo te merete mere domere do kojedo koje mogukada sam počinjao dasam počinjao da pišemnisam mogao da isključimmogao da isključim spoljnida isključim spoljni svetisključim spoljni svet dospoljni svet do tesvet do te meredo te mere dote mere do kojemere do koje mogukada sam počinjao da pišemnisam mogao da isključim spoljnimogao da isključim spoljni svetda isključim spoljni svet doisključim spoljni svet do tespoljni svet do te meresvet do te mere dodo te mere do kojete mere do koje mogu

Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo. -Ivo Andric
od-svega-to-svet-ima-i-jeste-ja-sam-hteo-da-napravim-sredstvo-kojim-bih-savladao-i-osvojio-svet-a-sada-taj-svet-nainio-od-mene-svoje-sredstvo
Ko je uljudan preko mere, postaje dosadan.Ko je oprezan preko mere, izgleda plašljiv.Ko je odvažan preko mere, uzrokuje nered.Ko je iskren preko mere, deluje okrutno. -Konfučije
ko-uljudan-preko-mere-postaje-dosadanko-oprezan-preko-mere-izgleda-plaljivko-odvaan-preko-mere-uzrokuje-neredko-iskren-preko-mere-deluje-okrutno