Na putu da postanem pokvaren dečko,sreo sam nju. Njenim ulaskom u moj život,periodni sistem elemenata postao je potpun. Čini mi se da je to mesto oduvek bilo rezervisano samo za nju i da je oduvek čekalo da se ona pojavi.


na-putu-da-postanem-pokvaren-dekosreo-sam-nju-njenim-ulaskom-u-moj-ivotperiodni-sistem-elemenata-postao-potpun-ini-mi-se-da-to-mesto-oduvek-bilo
Đorđe balaševićnaputudapostanempokvarendečkosreosamnjunjenimulaskommojživotperiodnisistemelemenatapostaopotpunČinimisetomestooduvekbilorezervisanosamozanjučekaloonapojavina putuputu dada postanempostanem pokvarensam njunjenim ulaskomulaskom uu mojsistem elemenataelemenata postaopostao jeje potpunČini mimi sese dada jemesto oduvekoduvek bilobilo rezervisanorezervisano samosamo zaza njunju ii dada jeje oduvekoduvek čekaločekalo dada sese onaona pojavina putu daputu da postanemda postanem pokvarennjenim ulaskom uulaskom u mojsistem elemenata postaoelemenata postao jepostao je potpunČini mi semi se dase da jeje to mestomesto oduvek bilooduvek bilo rezervisanobilo rezervisano samorezervisano samo zasamo za njuza nju inju i dai da jeda je oduvekje oduvek čekalooduvek čekalo dačekalo da seda se onase ona pojavi

Biće to jedini grad u kome si oduvek bio, i čim si čuo njeno ime, i pre nego što si je sreo, oduvek si je znao i voleo već vekovima. -Matija Bećković
bie-to-jedini-grad-u-kome-oduvek-bio-i-im-uo-njeno-ime-i-pre-nego-to-sreo-oduvek-znao-i-voleo-ve-vekovima
Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena. -Elizabet Kedi Stenton
biblija-i-crkva-su-oduvek-bile-najvei-kamen-spoticanja-na-putu-emancipacije-ena
Da je čovečanstvo oduvek bilo razumno, istorija ne bi bila dugačka hronika gluposti i zločina. -Artur Šopenhauer
da-oveanstvo-oduvek-bilo-razumno-istorija-ne-bi-bila-dugaka-hronika-gluposti-i-zloina
Novac i uspeh ne menjaju ljude. Oni jednostavno naglašavaju ono što je oduvek i bilo tu. -Vil Smit
novac-i-uspeh-ne-menjaju-ljude-oni-jednostavno-naglaavaju-ono-to-oduvek-i-bilo
Raj sam oduvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku. -Horhe Luis Borhes
raj-sam-oduvek-zamiljao-kao-svojevrsnu-biblioteku