Na svakom mestu, od narodne kulture do propagandnog sistema, postoji stalni pritisak koji želi dati ljudima osećaj bespomoćnosti, te da je njihova jedina uloga da odobre odluke i da konzumiraju.


na-svakom-mestu-od-narodne-kulture-do-propagandnog-sistema-postoji-stalni-pritisak-koji-eli-dati-ljudima-oseaj-bespomonosti-te-da-njihova-jedina
noam Čomskinasvakommestuodnarodnekulturedopropagandnogsistemapostojistalnipritisakkojiželidatiljudimaosećajbespomoćnostitedanjihovajedinaulogaodobreodlukekonzumirajuna svakomsvakom mestuod narodnenarodne kulturekulture dodo propagandnogpropagandnog sistemapostoji stalnistalni pritisakpritisak kojikoji želiželi datidati ljudimaljudima osećajosećaj bespomoćnostite dada jeje njihovanjihova jedinajedina ulogauloga dada odobreodobre odlukeodluke ii dada konzumirajuna svakom mestuod narodne kulturenarodne kulture dokulture do propagandnogdo propagandnog sistemapostoji stalni pritisakstalni pritisak kojipritisak koji želikoji želi datiželi dati ljudimadati ljudima osećajljudima osećaj bespomoćnostite da jeda je njihovaje njihova jedinanjihova jedina ulogajedina uloga dauloga da odobreda odobre odlukeodobre odluke iodluke i dai da konzumiraju

Na svakom mjestu, od narodne kulture do propagandnog sistema, postoji stalni pritisak koji želi dati ljudima osjećaj bespomoćnosti, te da je njihova jedina uloga da odobre odluke i da konzumiraju. -Noam Čomski
na-svakom-mjestu-od-narodne-kulture-do-propagandnog-sistema-postoji-stalni-pritisak-koji-eli-dati-ljudima-osjeaj-bespomonosti-te-da-njihova-jedina
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi. -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Strasnim verovanjem u nešto što ne postoji, mi to stvaramo. Ne postoji samo ono što se nedovoljno želi. -Franc Kafka
strasnim-verovanjem-u-neto-to-ne-postoji-mi-to-stvaramo-ne-postoji-samo-ono-to-se-nedovoljno-eli