Na svetu uvek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo to na sred neke pustinje ili usred nekog velikog grada. I kada se te osobe sretnu i njihovi pogledi se ukrste, sva prošlost i sva budućnost gube svaki značaj i samo postoji taj trenutak.


na-svetu-uvek-postoji-jedna-osoba-koja-eka-onu-drugu-bilo-to-na-sred-neke-pustinje-ili-usred-nekog-velikog-grada-i-kada-se-te-osobe-sretnu-i-njihovi
paulo koeljonasvetuuvekpostojijednaosobakojačekaonudrugubilotonasrednekepustinjeiliusrednekogvelikoggradakadaseteosobesretnunjihovipoglediukrstesvaprolostbudućnostgubesvakiznačajsamotajtrenutakna svetusvetu uvekuvek postojipostoji jednajedna osobaosoba kojakoja čekačeka onuonu druguna sredsred nekeneke pustinjepustinje iliili usredusred nekognekog velikogvelikog gradai kadakada sese tete osobeosobe sretnusretnu ii njihovinjihovi pogledipogledi sese ukrstesva prošlostprošlost ii svasva budućnostbudućnost gubegube svakisvaki značajznačaj ii samosamo postojipostoji tajtaj trenutakna svetu uveksvetu uvek postojiuvek postoji jednapostoji jedna osobajedna osoba kojaosoba koja čekakoja čeka onučeka onu drugubilo to nana sred nekesred neke pustinjeneke pustinje ilipustinje ili usredili usred nekogusred nekog velikognekog velikog gradai kada sekada se tese te osobete osobe sretnuosobe sretnu isretnu i njihovii njihovi pogledinjihovi pogledi sepogledi se ukrstesva prošlost iprošlost i svai sva budućnostsva budućnost gubebudućnost gube svakigube svaki značajsvaki značaj iznačaj i samoi samo postojisamo postoji tajpostoji taj trenutak

Na svijetu uvijek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo to na sred neke pustinje ili usred nekog velikog grada. I kada se te osobe sretnu i njihovi pogledi se ukrste, sva prošlost i sva budućnost gube svaki značaj i samo postoji taj trenutak.Ljubav je jedna strast koja ne priznaje ni prošlost ni budućnost.Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.Svi znaju da vole, jer su se rodili s tim darom. Neki to rade prirodno dobro, ali većina treba da ponovi gradivo, da se ponovo seti kako se voli, i svi – bez izuzetka – imaju potrebu da gore u vatri svojih proživljenih emocija, da ožive neke radosti i boli, uspone i padove, sve dok ne postignu onu nit vodilju koja stoji iza svakog novog susreta; da, tamo postoji jedna nit.Nikad ne zaboravljaš dve osobe. Jednu koja je bila tu kad je bilo najteže i drugu koja je baš tada okrenula leđa.Hteli mi to ili ne, u životu muškarca postoji samo jedna žena. Sve ostale su njena senka.