Šta je na televiziji večeras ? Ništa. Svejedno, gledajmo je. Jer to je ipak bolje od gledanja jedno u drugo, bolje od razmišljanja o tome. Televizija drži više loših parova zajedno nego što to čine deca ili crkva.


na-televiziji-veeras-ni-svejedno-gledajmo-jer-to-ipak-bolje-od-gledanja-jedno-u-drugo-bolje-od-razmiljanja-o-tome-televizija-dri-vie-loih-parova
Čarls bukovskiŠtanatelevizijivečerasnitasvejednogledajmojertoipakboljeodgledanjajednodrugorazmiljanjatometelevizijadrživieloihparovazajednonegotočinedecailicrkvaje nana televizijiteleviziji večerasvečerasništagledajmo jeje ipakipak boljebolje odod gledanjagledanja jednojedno uu drugobolje odod razmišljanjarazmišljanja oo tometelevizija držidrži viševiše lošihloših parovaparova zajednozajedno negonego štočine decadeca iliili crkvaŠta je naje na televizijina televiziji večerasteleviziji večerasjer to jeje ipak boljeipak bolje odbolje od gledanjaod gledanja jednogledanja jedno ujedno u drugobolje od razmišljanjaod razmišljanja orazmišljanja o tometelevizija drži višedrži više lošihviše loših parovaloših parova zajednoparova zajedno negozajedno nego štošto to činečine deca ilideca ili crkva

Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. -Otac Tadej
ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo
Svejedno da li je to Google, Apple ili besplatni softver – mi imamo fantastične protivnike i to nas drži na vrhovima naših prstiju. -Bil Gejts
svejedno-da-li-to-google-apple-ili-besplatni-softver-mi-imamo-fantastine-protivnike-i-to-nas-dri-na-vrhovima-naih-prstiju
Možda je bolje da upoznaš puno pogrešnih ljudi prije nego što upoznaš pravog, jer kad ga upoznaš, na tome ćeš biti zahvalna. -Ljubavne poslovice
moda-bolje-da-upozna-puno-pogrenih-ljudi-prije-nego-to-upozna-pravog-jer-kad-ga-upozna-na-tome-e-biti-zahvalna