Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva.


na-tim-radnim-akcijama-vaspitavala-se-naa-omladina-u-socijalistikom-duhu-u-duhu-kolektivnog-rada-i-ivota-u-duhu-brisanja-granica-izmeu-fizikog-i-umnog
josip broz titonatimradnimakcijamavaspitavalasenaaomladinasocijalističkomduhuduhukolektivnogradaživotabrisanjagranicaizmeđufizičkogumnogradapodižućifizičkiradnastepenljudskogdostojanstvana timtim radnimradnim akcijamaakcijama vaspitavalavaspitavala sese našanaša omladinaomladina uu socijalističkomsocijalističkom duhuu duhuduhu kolektivnogkolektivnog radarada ii životau duhuduhu brisanjabrisanja granicagranica izmeđuizmeđu fizičkogfizičkog ii umnogumnog radapodižući fizičkifizički radrad nana stepenstepen ljudskogljudskog dostojanstvana tim radnimtim radnim akcijamaradnim akcijama vaspitavalaakcijama vaspitavala sevaspitavala se našase naša omladinanaša omladina uomladina u socijalističkomu socijalističkom duhuu duhu kolektivnogduhu kolektivnog radakolektivnog rada irada i životau duhu brisanjaduhu brisanja granicabrisanja granica izmeđugranica između fizičkogizmeđu fizičkog ifizičkog i umnogi umnog radapodižući fizički radfizički rad narad na stepenna stepen ljudskogstepen ljudskog dostojanstva

Biblioteke donose svetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima. -Tin Ujević
biblioteke-donose-svetlost-naem-duhu-i-oduzimaju-jakost-naim-oima
Biblioteke donose svjetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima. -Tin Ujević
biblioteke-donose-svjetlost-naem-duhu-i-oduzimaju-jakost-naim-oima
Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu. -Artur Šopenhauer
izvor-nae-sree-u-subjektivnim-osobinama-plemenitom-karakteru-poduzetnom-duhu-srenom-temperamentu-vedrom-umu-i-zdravom-telu
Igram za pobedu, nebitno da li je u pitanju trening ili utakmica. I neću dozvoliti da nešto stane na put meni i mom takmičarskom duhu. -Majkl Džordan
igram-za-pobedu-nebitno-da-li-u-pitanju-trening-ili-utakmica-i-neu-dozvoliti-da-neto-stane-na-put-meni-i-mom-takmiarskom-duhu
Kad se osvrneš na svoj život, otkrićeš da su trenuci koje pamtiš, trenuci u kojima si stvarno živeo, oni trenuci u kojima si postupao u duhu ljubavi. -Henri Drumond
kad-se-osvrne-na-svoj-ivot-otkrie-da-su-trenuci-koje-pamti-trenuci-u-kojima-stvarno-iveo-oni-trenuci-u-kojima-postupao-u-duhu-ljubavi