Na tim radnim akcijama vaspitavala se naša omladina u socijalističkom duhu, u duhu kolektivnog rada i života, u duhu brisanja granica između fizičkog i umnog rada, podižući fizički rad na stepen ljudskog dostojanstva.


na-tim-radnim-akcijama-vaspitavala-se-naa-omladina-u-socijalistikom-duhu-u-duhu-kolektivnog-rada-i-ivota-u-duhu-brisanja-granica-izmeu-fizikog-i-umnog
josip broz titonatimradnimakcijamavaspitavalasenaaomladinasocijalističkomduhuduhukolektivnogradaživotabrisanjagranicaizmeđufizičkogumnogradapodižućifizičkiradnastepenljudskogdostojanstvana timtim radnimradnim akcijamaakcijama vaspitavalavaspitavala sese našanaša omladinaomladina uu socijalističkomsocijalističkom duhuu duhuduhu kolektivnogkolektivnog radarada ii životau duhuduhu brisanjabrisanja granicagranica izmeđuizmeđu fizičkogfizičkog ii umnogumnog radapodižući fizičkifizički radrad nana stepenstepen ljudskogljudskog dostojanstvana tim radnimtim radnim akcijamaradnim akcijama vaspitavalaakcijama vaspitavala sevaspitavala se našase naša omladinanaša omladina uomladina u socijalističkomu socijalističkom duhuu duhu kolektivnogduhu kolektivnog radakolektivnog rada irada i životau duhu brisanjaduhu brisanja granicabrisanja granica izmeđugranica između fizičkogizmeđu fizičkog ifizičkog i umnogi umnog radapodižući fizički radfizički rad narad na stepenna stepen ljudskogstepen ljudskog dostojanstva

Biblioteke donose svetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima.Biblioteke donose svjetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima.Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu.Igram za pobedu, nebitno da li je u pitanju trening ili utakmica. I neću dozvoliti da nešto stane na put meni i mom takmičarskom duhu.Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.Kad se osvrneš na svoj život, otkrićeš da su trenuci koje pamtiš, trenuci u kojima si stvarno živeo, oni trenuci u kojima si postupao u duhu ljubavi.