Na usnama se vidi smijeh, a u očima je grijeh.


na-usnama-se-vidi-smijeh-a-u-oima-grijeh
poslovice korisnikanausnamasevidismijehočimagrijehna usnamausnama sese vidividi smijehu očimaočima jeje grijehna usnama seusnama se vidise vidi smijeha u očimau očima jeočima je grijehna usnama se vidiusnama se vidi smijeha u očima jeu očima je grijehna usnama se vidi smijeha u očima je grijeh

Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo.Sklonost vidi i malo, a mržnja ne vidi sasvim ništa.Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.