Naša najveća greška je naša briga oko tuđih grešaka.


naa-najvea-greka-naa-briga-oko-ih-greaka
halil džubrannaanajvećagrekanaabrigaokotuđihgreakanaša najvećanajveća greškagreška jeje našanaša brigabriga okooko tuđihtuđih grešakanaša najveća greškanajveća greška jegreška je našaje naša briganaša briga okobriga oko tuđihoko tuđih grešakanaša najveća greška jenajveća greška je našagreška je naša brigaje naša briga okonaša briga oko tuđihbriga oko tuđih grešakanaša najveća greška je našanajveća greška je naša brigagreška je naša briga okoje naša briga oko tuđihnaša briga oko tuđih grešaka

Naša vera nam zabranjuje da budemo špijuni tuđih grehova, a nalaže da budemo neumitne sudije svojih.Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo.Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo.Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo - podignemo.Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Nije naša ljubav bila nesretna. Nesretno je bilo sve oko nje.