Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo.


naa-najvea-slava-nije-u-tome-da-nikada-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
konfučijenaanajvećaslavanijetomedanikadanepadnemovećsesvakiputkadpadnemopodignemonaša najvećanajveća slavaslava nijenije uu tometome dada nikadanikada nene padnemoveć dada sese svakisvaki putput kadkad padnemopadnemo podignemonaša najveća slavanajveća slava nijeslava nije unije u tomeu tome datome da nikadada nikada nenikada ne padnemoveć da seda se svakise svaki putsvaki put kadput kad padnemokad padnemo podignemonaša najveća slava nijenajveća slava nije uslava nije u tomenije u tome dau tome da nikadatome da nikada neda nikada ne padnemoveć da se svakida se svaki putse svaki put kadsvaki put kad padnemoput kad padnemo podignemonaša najveća slava nije unajveća slava nije u tomeslava nije u tome danije u tome da nikadau tome da nikada netome da nikada ne padnemoveć da se svaki putda se svaki put kadse svaki put kad padnemosvaki put kad padnemo podignemo

Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo - podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
„Zauvek“ je, ipak, samo reč.. Velike reči obično imaju malu grešku i smanjuju se za mrvičak svaki put kad ih izgovoriš. Ni od mog „zauvek“ nije ostalo bog zna šta. -Đorđe Balašević
zauvek-ipak-samo-re-velike-rei-obino-imaju-malu-greku-i-smanjuju-se-za-mrviak-svaki-put-kad-ih-izgovori-ni-od-mog-zauvek-nije-ostalo-bog-zna