Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo.


naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
konfučijenaanajvećasnaganijetomedanikadnepadnemovećsesvakiputkadpadnemopodignemonaša najvećanajveća snagasnaga nijenije uu tometome dada nikadnikad nene padnemoveć dada sese svakisvaki putput kadkad padnemopadnemo –– podignemonaša najveća snaganajveća snaga nijesnaga nije unije u tomeu tome datome da nikadda nikad nenikad ne padnemoveć da seda se svakise svaki putsvaki put kadput kad padnemokad padnemo –padnemo – podignemonaša najveća snaga nijenajveća snaga nije usnaga nije u tomenije u tome dau tome da nikadtome da nikad neda nikad ne padnemoveć da se svakida se svaki putse svaki put kadsvaki put kad padnemoput kad padnemo –kad padnemo – podignemonaša najveća snaga nije unajveća snaga nije u tomesnaga nije u tome danije u tome da nikadu tome da nikad netome da nikad ne padnemoveć da se svaki putda se svaki put kadse svaki put kad padnemosvaki put kad padnemo –put kad padnemo – podignemo

Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo - podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo. -Konfučije
naa-najvea-slava-nije-u-tome-da-nikada-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Vrijednost ljepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je i njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž. -Ivo Andric
vrijednost-ljepote-u-beskrajnoj-raznolikosti-vidova-u-kojima-nam-se-javlja-u-tome-i-njena-oplemenjujua-snaga-i-njena-najvea-dra
„Zauvek“ je, ipak, samo reč.. Velike reči obično imaju malu grešku i smanjuju se za mrvičak svaki put kad ih izgovoriš. Ni od mog „zauvek“ nije ostalo bog zna šta. -Đorđe Balašević
zauvek-ipak-samo-re-velike-rei-obino-imaju-malu-greku-i-smanjuju-se-za-mrviak-svaki-put-kad-ih-izgovori-ni-od-mog-zauvek-nije-ostalo-bog-zna