Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo - podignemo.


naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
konfučijenaanajvećasnaganijetomedanikadnepadnemovećsesvakiputkadpadnemopodignemonaša najvećanajveća snagasnaga nijenije uu tometome dada nikadnikad nene padnemoveć dada sese svakisvaki putput kadkad padnemopadnemopodignemonaša najveća snaganajveća snaga nijesnaga nije unije u tomeu tome datome da nikadda nikad nenikad ne padnemoveć da seda se svakise svaki putsvaki put kadput kad padnemokad padnemonaša najveća snaga nijenajveća snaga nije usnaga nije u tomenije u tome dau tome da nikadtome da nikad neda nikad ne padnemoveć da se svakida se svaki putse svaki put kadsvaki put kad padnemoput kad padnemonaša najveća snaga nije unajveća snaga nije u tomesnaga nije u tome danije u tome da nikadu tome da nikad netome da nikad ne padnemoveć da se svaki putda se svaki put kadse svaki put kad padnemosvaki put kad padnemo

Naša najveća snaga nije u tome da nikad ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo – podignemo. -Konfučije
naa-najvea-snaga-nije-u-tome-da-nikad-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo. -Konfučije
naa-najvea-slava-nije-u-tome-da-nikada-ne-padnemo-ve-da-se-svaki-put-kad-padnemo-podignemo
Vrijednost ljepote je u beskrajnoj raznolikosti vidova u kojima nam se javlja. U tome je i njena oplemenjujuća snaga i njena najveća draž. -Ivo Andric
vrijednost-ljepote-u-beskrajnoj-raznolikosti-vidova-u-kojima-nam-se-javlja-u-tome-i-njena-oplemenjujua-snaga-i-njena-najvea-dra
„Zauvek“ je, ipak, samo reč.. Velike reči obično imaju malu grešku i smanjuju se za mrvičak svaki put kad ih izgovoriš. Ni od mog „zauvek“ nije ostalo bog zna šta. -Đorđe Balašević
zauvek-ipak-samo-re-velike-rei-obino-imaju-malu-greku-i-smanjuju-se-za-mrviak-svaki-put-kad-ih-izgovori-ni-od-mog-zauvek-nije-ostalo-bog-zna