Naša sudbina na zemlji sva je u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i čovjek je dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna.


naa-sudbina-na-zemlji-sva-u-borbi-protiv-kvara-smrti-i-nestajanja-i-ovjek-an-da-istraje-u-toj-borbi-i-onda-kada-potpuno-bezizgledna
ivo andricnaasudbinanazemljisvaborbiprotivkvarasmrtinestajanjačovjekdužandaistrajetojondakadapotpunobezizglednanaša sudbinasudbina nana zemljizemlji svasva jeu borbiborbi protivprotiv kvarasmrti ii nestajanjai čovjekčovjek jeje dužandužan dada istrajeistraje uu tojtoj borbiborbi ii ondaonda kadakada jeje potpunopotpuno bezizglednanaša sudbina nasudbina na zemljina zemlji svazemlji sva jesva je uje u borbiu borbi protivborbi protiv kvarasmrti i nestajanjai čovjek ječovjek je dužanje dužan dadužan da istrajeda istraje uistraje u toju toj borbitoj borbi iborbi i ondai onda kadaonda kada jekada je potpunoje potpuno bezizglednanaša sudbina na zemljisudbina na zemlji svana zemlji sva jezemlji sva je usva je u borbije u borbi protivu borbi protiv kvarai čovjek je dužančovjek je dužan daje dužan da istrajedužan da istraje uda istraje u tojistraje u toj borbiu toj borbi itoj borbi i ondaborbi i onda kadai onda kada jeonda kada je potpunokada je potpuno bezizglednanaša sudbina na zemlji svasudbina na zemlji sva jena zemlji sva je uzemlji sva je u borbisva je u borbi protivje u borbi protiv kvarai čovjek je dužan dačovjek je dužan da istrajeje dužan da istraje udužan da istraje u tojda istraje u toj borbiistraje u toj borbi iu toj borbi i ondatoj borbi i onda kadaborbi i onda kada jei onda kada je potpunoonda kada je potpuno bezizgledna

U borbi, samo kukavice odstupaju. -Homer
u-borbi-samo-kukavice-odstupaju
Istorija celog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi. -Karl Marks
istorija-celog-dosadanjeg-drutva-jeste-istorija-klasnih-borbi
U ranama i čvorugama koje čovek dobije u borbi, ima više časti nego sramote. -Migel de Servantes
u-ranama-i-vorugama-koje-ovek-dobije-u-borbi-ima-vie-asti-nego-sramote