Naša velika slabost leži u odustajanju. Najbolji način da postignete uspeh je da uvek pokušate makar još jednom.


naa-velika-slabost-i-u-odustajanju-najbolji-nain-da-postignete-uspeh-da-uvek-pokuate-makar-jo-jednom
tomas edisonnaavelikaslabostležiodustajanjunajboljinačindapostigneteuspehuvekpokuatemakarjojednomnaša velikavelika slabostslabost ležileži uu odustajanjunajbolji načinnačin dada postignetepostignete uspehuspeh jeje dada uvekuvek pokušatepokušate makarmakar jošjoš jednomnaša velika slabostvelika slabost ležislabost leži uleži u odustajanjunajbolji način danačin da postigneteda postignete uspehpostignete uspeh jeuspeh je daje da uvekda uvek pokušateuvek pokušate makarpokušate makar jošmakar još jednomnaša velika slabost leživelika slabost leži uslabost leži u odustajanjunajbolji način da postignetenačin da postignete uspehda postignete uspeh jepostignete uspeh je dauspeh je da uvekje da uvek pokušateda uvek pokušate makaruvek pokušate makar jošpokušate makar još jednomnaša velika slabost leži uvelika slabost leži u odustajanjunajbolji način da postignete uspehnačin da postignete uspeh jeda postignete uspeh je dapostignete uspeh je da uvekuspeh je da uvek pokušateje da uvek pokušate makarda uvek pokušate makar jošuvek pokušate makar još jednom

Naša velika slabost leži u odustajanju. Najbolji način da postignete uspjeh je da uvijek pokušate makar još jednom.Zapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život.Osobina dobrog čoveka je da čini velika i dobra dela, makar pri tome rizikovao sve.Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je slabost, ja ću tu očekivanu slabost da pretvorim u snagu.Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši.