Naša velika slabost leži u odustajanju. Najbolji način da postignete uspjeh je da uvijek pokušate makar još jednom.


naa-velika-slabost-i-u-odustajanju-najbolji-nain-da-postignete-uspjeh-da-uvijek-pokuate-makar-jo-jednom
tomas edisonnaavelikaslabostležiodustajanjunajboljinačindapostigneteuspjehuvijekpokuatemakarjojednomnaša velikavelika slabostslabost ležileži uu odustajanjunajbolji načinnačin dada postignetepostignete uspjehuspjeh jeje dada uvijekuvijek pokušatepokušate makarmakar jošjoš jednomnaša velika slabostvelika slabost ležislabost leži uleži u odustajanjunajbolji način danačin da postigneteda postignete uspjehpostignete uspjeh jeuspjeh je daje da uvijekda uvijek pokušateuvijek pokušate makarpokušate makar jošmakar još jednomnaša velika slabost leživelika slabost leži uslabost leži u odustajanjunajbolji način da postignetenačin da postignete uspjehda postignete uspjeh jepostignete uspjeh je dauspjeh je da uvijekje da uvijek pokušateda uvijek pokušate makaruvijek pokušate makar jošpokušate makar još jednomnaša velika slabost leži uvelika slabost leži u odustajanjunajbolji način da postignete uspjehnačin da postignete uspjeh jeda postignete uspjeh je dapostignete uspjeh je da uvijekuspjeh je da uvijek pokušateje da uvijek pokušate makarda uvijek pokušate makar jošuvijek pokušate makar još jednom

Naša velika slabost leži u odustajanju. Najbolji način da postignete uspeh je da uvek pokušate makar još jednom. -Tomas Edison
naa-velika-slabost-i-u-odustajanju-najbolji-nain-da-postignete-uspeh-da-uvek-pokuate-makar-jo-jednom
Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji
Osobina dobrog čoveka je da čini velika i dobra dela, makar pri tome rizikovao sve. -Plutarh
osobina-dobrog-oveka-da-ini-velika-i-dobra-dela-makar-pri-tome-rizikovao-sve
Moj stav je da ako me gurneš nečemu za šta misliš da je slabost, ja ću tu očekivanu slabost da pretvorim u snagu. -Majkl Džordan
moj-stav-da-ako-me-gurne-neemu-za-misli-da-slabost-ja-u-oekivanu-slabost-da-pretvorim-u-snagu
Najbolji način da se ljudi kontrolišu, jeste da ih se uplaši. -Noam Čomski
najbolji-nain-da-se-ljudi-kontroliu-jeste-da-ih-se-uplai