Nadam se da će ove reči sa barske stolice na kraju šanka neko shvatiti - da naši naizgled bezuspešni životi i metodi i poezija jesu izabrani metodi.


nadam-se-da-e-ove-rei-barske-stolice-na-kraju-anka-neko-shvatiti-da-nai-naizgled-bezuspe-ivoti-i-metodi-i-poezija-jesu-izabrani-metodi
Čarls bukovskinadamsedaćeoverečibarskestolicenakrajuankanekoshvatitinainaizgledbezuspeniživotimetodipoezijajesuizabranimetodinadam sese dada ćeće oveove rečireči sasa barskebarske stolicestolice nana krajukraju šankašanka nekoneko shvatitishvatitidada našinaši naizglednaizgled bezuspešnibezuspešni životiživoti ii metodimetodi ii poezijapoezija jesujesu izabraniizabrani metodinadam se dase da ćeda će oveće ove rečiove reči sareči sa barskesa barske stolicebarske stolice nastolice na krajuna kraju šankakraju šanka nekošanka neko shvatitineko shvatitida našida naši naizglednaši naizgled bezuspešninaizgled bezuspešni životibezuspešni životi iživoti i metodii metodi imetodi i poezijai poezija jesupoezija jesu izabranijesu izabrani metodinadam se da ćese da će oveda će ove rečiće ove reči saove reči sa barskereči sa barske stolicesa barske stolice nabarske stolice na krajustolice na kraju šankana kraju šanka nekokraju šanka neko shvatitišanka neko shvatitida naši naizgledda naši naizgled bezuspešninaši naizgled bezuspešni životinaizgled bezuspešni životi ibezuspešni životi i metodiživoti i metodi ii metodi i poezijametodi i poezija jesui poezija jesu izabranipoezija jesu izabrani metodinadam se da će ovese da će ove rečida će ove reči saće ove reči sa barskeove reči sa barske stolicereči sa barske stolice nasa barske stolice na krajubarske stolice na kraju šankastolice na kraju šanka nekona kraju šanka neko shvatitikraju šanka neko shvatitida naši naizgled bezuspešnida naši naizgled bezuspešni životinaši naizgled bezuspešni životi inaizgled bezuspešni životi i metodibezuspešni životi i metodi iživoti i metodi i poezijai metodi i poezija jesumetodi i poezija jesu izabranii poezija jesu izabrani metodi

Mi smo bolesni, samo pušimo našu nadu. Naša bedna odeća, naša stara vozila. Stalno idemo ka prividu, naši životi straćeni su kao i životi ostalih. -Čarls Bukovski
mi-smo-bolesni-samo-puimo-nau-nadu-naa-bedna-odea-naa-stara-vozila-stalno-idemo-ka-prividu-nai-ivoti-straeni-su-kao-i-ivoti-ostalih
To je sve što imamo, na kraju, reči, i bolje bi bilo da su one prave. -Rejmond Karver
to-sve-to-imamo-na-kraju-rei-i-bolje-bi-bilo-da-su-one-prave
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi. -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Ako me neko čačne u ove oči plačne, nije to neutešno. Ja umem od suza da pravim klikere lepe, prozračne. -Miroslav Mika Antić
ako-me-neko-ane-u-ove-oi-plane-nije-to-neuteno-ja-umem-od-suza-da-pravim-klikere-lepe-prozrane