Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati.


nae-bogatstvo-nisu-samo-fabrike-i-putevi-nae-bogatstvo-ovek-novi-ovek-socijalistiki-ovek-koga-treba-izgraivati
josip broz titonaebogatstvonisusamofabrikeputevičoveknovisocijalističkikogatrebaizgrađivatinaše bogatstvobogatstvo nisunisu samosamo fabrikefabrike ii putevinaše bogatstvobogatstvo jeje čoveknovi čoveksocijalistički čovekkoga trebatreba izgrađivatinaše bogatstvo nisubogatstvo nisu samonisu samo fabrikesamo fabrike ifabrike i putevinaše bogatstvo jebogatstvo je čovekkoga treba izgrađivatinaše bogatstvo nisu samobogatstvo nisu samo fabrikenisu samo fabrike isamo fabrike i putevinaše bogatstvo je čoveknaše bogatstvo nisu samo fabrikebogatstvo nisu samo fabrike inisu samo fabrike i putevi

Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću. -Konfučije
human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-da-se-odlikuje-humanou
Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba se odlikovati humanošću. -Konfučije
human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-se-odlikovati-humanou
Svako od nas je samo čovek, samo pokušaj, samo neko na proputovanju. Ali treba da putuje onamo gde je savršenstvo, treba da teži ka središtu, a ne ka periferiji. -Herman Hese
svako-od-nas-samo-ovek-samo-pokuaj-samo-neko-na-proputovanju-ali-treba-da-putuje-onamo-gde-savrenstvo-treba-da-tei-ka-sredi-a-ne-ka-periferiji