Naše društvo vode poremećeni ljudi za poremećene ciljeve. Čini mi se da nas vode manijaci za manijakalne ciljeve i čini mi se da me mogu skloniti pod izgovorom mog ludila jer to govorim. A to je upravo ono što je u vezi s tim najluđe.


nae-drutvo-vode-poremeeni-ljudi-za-poremeene-ciljeve-ini-mi-se-da-nas-vode-manijaci-za-manijakalne-ciljeve-i-ini-mi-se-da-me-mogu-skloniti-pod
džon lenonnaedrutvovodeporemećeniljudizaporemećeneciljeveČinimisedanasmanijacimanijakalneciljevečinimemogusklonitipodizgovorommogludilajertogovorimupravoonotovezitimnajluđenaše društvodruštvo vodevode poremećeniporemećeni ljudiljudi zaza poremećeneporemećene ciljeveČini mimi sese dada nasnas vodevode manijacimanijaci zaza manijakalnemanijakalne ciljeveciljeve ii činičini mimi sese dada meme mogumogu sklonitiskloniti podpod izgovoromizgovorom mogmog ludilaludila jerje upravoupravo onoono štošto jeu vezivezi ss timtim najluđenaše društvo vodedruštvo vode poremećenivode poremećeni ljudiporemećeni ljudi zaljudi za poremećeneza poremećene ciljeveČini mi semi se dase da nasda nas vodenas vode manijacivode manijaci zamanijaci za manijakalneza manijakalne ciljevemanijakalne ciljeve iciljeve i činii čini mičini mi semi se dase da meda me mogume mogu sklonitimogu skloniti podskloniti pod izgovorompod izgovorom mogizgovorom mog ludilamog ludila jerjer to govorima to jeje upravo onoupravo ono štoono što ješto je uje u veziu vezi svezi s tims tim najluđe

Mala država koja nenametljivo radi ne nastoji da iskoristi veliku za svoje sebične ciljeve. Tako i jedna i druga država ostvaruju ono što žele. Velika država, posebno, treba da se drži skromno prema drugima.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije;vaspitanje – ono je najlakše; i iskustvo – ono je najneugodnije.Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.Tri puta vode do mudrosti: razmišljanje – ono je najplemenitije; odgoj – on je najlakši; iskustvo – ono je najneugodnije.Budi ljubazan, jer svi koje upoznaš vode tešku bitku.