Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje.


nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
otac tadejnaemisliutičunesamonanasnegosvetonasokružujemoramodaupućujemodobremislipaćenambitiboljenaše mislimisli utičuutiču nene samosamo nana nasnego nana svesve štošto nasnas okružujemoramo dada upućujemoupućujemo dobredobre mislipa ćeće namnam bitibiti boljenaše misli utičumisli utiču neutiču ne samone samo nasamo na nasnego na svena sve štosve što nasšto nas okružujemoramo da upućujemoda upućujemo dobreupućujemo dobre mislipa će namće nam bitinam biti boljenaše misli utiču nemisli utiču ne samoutiču ne samo nane samo na nasnego na sve štona sve što nassve što nas okružujemoramo da upućujemo dobreda upućujemo dobre mislipa će nam bitiće nam biti boljenaše misli utiču ne samomisli utiču ne samo nautiču ne samo na nasnego na sve što nasna sve što nas okružujemoramo da upućujemo dobre mislipa će nam biti bolje

Ako se mi okrenemo Izvoru Života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje, daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti. -Otac Tadej
ako-se-mi-okrenemo-izvoru-ivota-gospod-e-nam-dati-snage-da-uvrstimo-u-sebi-misli-pune-dobra-jer-dobre-misli-dobre-elje-daju-mir-i-utehu-svuda-moramo
Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života. -Lav Nikolajevič Tolstoj
ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
Naše molitve bi trebale biti koncentrisane na generalno traženje dobra, jer samo Bog najbolje zna šta je dobro za nas. -Sokrat
nae-molitve-bi-trebale-biti-koncentrisane-na-generalno-traenje-dobra-jer-samo-bog-najbolje-zna-dobro-za-nas