Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.


nae-mrnje-kode-nama-vie-nego-naem-protivniku-govorite-ravo-o-nekom-oveku-pola-sata-i-vi-ste-posle-toga-nesre-i-otrovni-a-govorite-pola-sata-o-njemu
jovan dučićnaemržnjekodenamavienegonaemprotivnikugovoriterđavonekomčovekupolasatavisteposletoganesrećniotrovnigovoritenjemudobropačakkadtonezaslužujebićetemirniblaženiponosninalepotusvojihosećanjailibarrečinaše mržnjemržnje škodeškode namaviše negonego našemnašem protivnikugovorite rđavorđavo oo nekomnekom čovekučoveku polapola satasata –i vivi steste posleposle togatoga nesrećninesrećni ii otrovnigovorite polapola satasata oo njemunjemu dobropa čakčak ii kadne zaslužujei bićetebićete mirnimirni ii blaženičak ii ponosniponosni nana lepotulepotu svojihsvojih osećanjaili barbar nana lepotulepotu svojihsvojih rečinaše mržnje škodemržnje škode namaviše nego našemnego našem protivnikugovorite rđavo orđavo o nekomo nekom čovekunekom čoveku polačoveku pola satapola sata –sata – i– i vii vi stevi ste posleste posle togaposle toga nesrećnitoga nesrećni inesrećni i otrovnia govorite polagovorite pola satapola sata osata o njemuo njemu dobropa čak ičak i kadkad to nei bićete mirnibićete mirni imirni i blaženičak i ponosnii ponosni naponosni na lepotuna lepotu svojihlepotu svojih osećanjaili bar nabar na lepotuna lepotu svojihlepotu svojih reči

Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta Å¡kola…Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta škola…Život bi se mogao sažeti u pola sata predivnih trenutaka.Nije da ja jedem stalno,ali i ti svako pola sata pitas sta radim! :DDBudućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova.