Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.


nae-mrnje-kode-nama-vie-nego-naem-protivniku-govorite-ravo-o-nekom-oveku-pola-sata-i-vi-ste-posle-toga-nesre-i-otrovni-a-govorite-pola-sata-o-njemu
jovan dučićnaemržnjekodenamavienegonaemprotivnikugovoriterđavonekomčovekupolasatavisteposletoganesrećniotrovnigovoritenjemudobropačakkadtonezaslužujebićetemirniblaženiponosninalepotusvojihosećanjailibarrečinaše mržnjemržnje škodeškode namaviše negonego našemnašem protivnikugovorite rđavorđavo oo nekomnekom čovekučoveku polapola satasata –i vivi steste posleposle togatoga nesrećninesrećni ii otrovnigovorite polapola satasata oo njemunjemu dobropa čakčak ii kadne zaslužujei bićetebićete mirnimirni ii blaženičak ii ponosniponosni nana lepotulepotu svojihsvojih osećanjaili barbar nana lepotulepotu svojihsvojih rečinaše mržnje škodemržnje škode namaviše nego našemnego našem protivnikugovorite rđavo orđavo o nekomo nekom čovekunekom čoveku polačoveku pola satapola sata –sata – i– i vii vi stevi ste posleste posle togaposle toga nesrećnitoga nesrećni inesrećni i otrovnia govorite polagovorite pola satapola sata osata o njemuo njemu dobropa čak ičak i kadkad to nei bićete mirnibićete mirni imirni i blaženičak i ponosnii ponosni naponosni na lepotuna lepotu svojihlepotu svojih osećanjaili bar nabar na lepotuna lepotu svojihlepotu svojih reči

Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta Å¡kola…
pogledam-na-sat-905-pogledam-za-pola-sata-906-aaaaaa-kola
Pogledam na sat: 9:05, pogledam za pola sata 9:06 AAAAAA ta škola…
pogledam-na-sat-905-pogledam-za-pola-sata-906-aaaaaa-kola
Život bi se mogao sažeti u pola sata predivnih trenutaka. -Oskar Vajld
ivot-bi-se-mogao-eti-u-pola-sata-predivnih-trenutaka
Nije da ja jedem stalno,ali i ti svako pola sata pitas sta radim! :DD
nije-da-ja-jedem-stalnoali-i-ti-svako-pola-sata-pitas-sta-radim-dd
Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. -Elenor Ruzvelt
budunost-pripada-onima-koji-veruju-u-lepotu-svojih-snova