Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čoveka.


nae-vrline-i-nai-promaaji-su-neodvojivi-kao-sila-i-materija-kada-se-odvoje-nema-vie-oveka
nikola teslanaevrlinenaipromaajisuneodvojivikaosilamaterijakadaseodvojenemaviečovekanaše vrlinevrline ii našinaši promašajipromašaji susu neodvojivikao silasila ii materijakada sese odvojenema viševiše čovekanaše vrline ivrline i našii naši promašajinaši promašaji supromašaji su neodvojivikao sila isila i materijakada se odvojenema više čovekanaše vrline i našivrline i naši promašajii naši promašaji sunaši promašaji su neodvojivikao sila i materijanaše vrline i naši promašajivrline i naši promašaji sui naši promašaji su neodvojivi

Veličina jednog naroda ne meri se brojem, kao što se veličina čoveka ne meri stasom. Njegova mera je količina inteligencije i vrline koje poseduje. -Viktor Igo
veliina-jednog-naroda-ne-meri-se-brojem-kao-to-se-veliina-oveka-ne-meri-stasom-njegova-mera-koliina-inteligencije-i-vrline-koje-poseduje
Kada se umešaju sila ili novac, zakon ne pomaže. -Tacit
kada-se-umeaju-sila-ili-novac-zakon-ne-pomae
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi. -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi