Nagrade trebaju biti davane postepeno – tada će imati bolji ukus.


nagrade-trebaju-biti-davane-postepeno-tada-e-imati-bolji-ukus
nikolo makijavelinagradetrebajubitidavanepostepenotadaćeimatiboljiukusnagrade trebajutrebaju bitibiti davanedavane postepenopostepeno –– tadatada ćeće imatiimati boljibolji ukusnagrade trebaju bititrebaju biti davanebiti davane postepenodavane postepeno –postepeno – tada– tada ćetada će imatiće imati boljiimati bolji ukusnagrade trebaju biti davanetrebaju biti davane postepenobiti davane postepeno –davane postepeno – tadapostepeno – tada će– tada će imatitada će imati boljiće imati bolji ukusnagrade trebaju biti davane postepenotrebaju biti davane postepeno –biti davane postepeno – tadadavane postepeno – tada ćepostepeno – tada će imati– tada će imati boljitada će imati bolji ukus

Mediji ne trebaju biti samo kolektivno propagandno sredstvo i kolektivni govornik, nego trebaju biti kolektivni organizator masa. -Vladimir Lenjin
mediji-ne-trebaju-biti-samo-kolektivno-propagandno-sredstvo-i-kolektivni-govornik-nego-trebaju-biti-kolektivni-organizator-masa
Istina se postepeno razjašnjava, kao što postepeno nastaje jutro.
istina-se-postepeno-razjanjava-kao-to-postepeno-nastaje-jutro
Nemojte živeti sto godina, jer će vam deca tada imati po sedamdeset i osamdeset godina i tek tada nećete znati šta da radite s njima. -Duško Radović
nemojte-iveti-sto-godina-jer-e-vam-deca-tada-imati-po-sedamdeset-i-osamdeset-godina-i-tek-tada-neete-znati-da-radite-s-njima