Naši životi se počinju završavati onoga dana kada počnemo šutiti o bitnim stvarima.


nai-ivoti-se-poinju-zavravati-onoga-dana-kada-ponemo-utiti-o-bitnim-stvarima
martin luter kingnaiživotisepočinjuzavravationogadanakadapočnemoutitibitnimstvarimanaši životiživoti sese počinjupočinju završavatizavršavati onogaonoga danadana kadakada počnemopočnemo šutitišutiti oo bitnimbitnim stvarimanaši životi seživoti se počinjuse počinju završavatipočinju završavati onogazavršavati onoga danaonoga dana kadadana kada počnemokada počnemo šutitipočnemo šutiti ošutiti o bitnimo bitnim stvarimanaši životi se počinjuživoti se počinju završavatise počinju završavati onogapočinju završavati onoga danazavršavati onoga dana kadaonoga dana kada počnemodana kada počnemo šutitikada počnemo šutiti opočnemo šutiti o bitnimšutiti o bitnim stvarimanaši životi se počinju završavatiživoti se počinju završavati onogase počinju završavati onoga danapočinju završavati onoga dana kadazavršavati onoga dana kada počnemoonoga dana kada počnemo šutitidana kada počnemo šutiti okada počnemo šutiti o bitnimpočnemo šutiti o bitnim stvarima

Naši životi počinju se završavati onoga dana kad prestanemo govoriti o stvarima koje su važne.Gosti, poput ribe, počinju da se čuju nakon tri dana.Mi smo bolesni, samo pušimo našu nadu. Naša bedna odeća, naša stara vozila. Stalno idemo ka prividu, naši životi straćeni su kao i životi ostalih.Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav.Bio je to jedan od onih martovskih dana kada sunce sija i peče, a puše leden vjetar; kada je ljeto na svjetlu, a zima u sjenci.Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.