Naši najveći neprijatelji su u našem rodu. Kraljevi nemaju braću, sinove, niti majke.


nai-najvei-neprijatelji-su-u-naem-rodu-kraljevi-nemaju-brau-sinove-niti-majke
onore de balzaknainajvećineprijateljisunaemrodukraljevinemajubraćusinovenitimajkenaši najvećinajveći neprijateljineprijatelji susu uu našemnašem rodukraljevi nemajunemaju braćuniti majkenaši najveći neprijateljinajveći neprijatelji suneprijatelji su usu u našemu našem rodukraljevi nemaju braćunaši najveći neprijatelji sunajveći neprijatelji su uneprijatelji su u našemsu u našem rodunaši najveći neprijatelji su unajveći neprijatelji su u našemneprijatelji su u našem rodu

Kosa vam je na glavi izbrojana, a kamoli vaši prijatelji i neprijatelji na zemlji! Ne bojte se dakle da ćete imati suviše prijatelja ni suviše neprijatelja; niti se bojte da će vas vaši neprijatelji savladati, niti se nadajte da će vas vaši prijatelji odbraniti. Samo se starajte da imate Boga za prijatelja i ne bojte se ništa.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.Kažu da je knjiga najveći čovjekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?Kažu da je knjiga najveći čovekov prijatelj, a to isto tvrde i za psa. Što se već jedanput ne odluče ko je najveći prijatelj pa da kupim psa, ili knjigu?U miru, sinovi pokopati svoje očeve. U ratu, očevi pokapaju svoje sinove.