Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji.


nai-vremena-za-molitvuto-najvea-snaga-na-zemlji
majka terezanađivremenazamolitvutonajvećasnaganazemljinađi vremenavremena zaje najvećanajveća snagasnaga nana zemljinađi vremena zaje najveća snaganajveća snaga nasnaga na zemljije najveća snaga nanajveća snaga na zemljije najveća snaga na zemlji

Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica. -Majka Tereza
nai-vremena-za-ljubav-to-darovana-boja-povlastica