Nađi vremena za rad, to je cena uspeha.


nai-vremena-za-rad-to-cena-uspeha
majka terezanađivremenazaradtocenauspehanađi vremenavremena zaza radje cenacena uspehanađi vremena zavremena za radje cena uspehanađi vremena za rad

Nađi vremena za molitvu,to je najveća snaga na zemlji. -Majka Tereza
nai-vremena-za-molitvuto-najvea-snaga-na-zemlji
Nađi vremena za ljubav, to je darovana Božja povlastica. -Majka Tereza
nai-vremena-za-ljubav-to-darovana-boja-povlastica