Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.


najbitnija-stvar-obavestiti-sve-oko-sebe-da-i-da-ozbiljan-ja-nisam-igra-koji-e-se-pojaviti-i-otii-nisam-igra-koji-e-ui-u-najbolji-tim-jednom-ili
kobi brajantnajbitnijastvarobavestitisveokosebedaozbiljanjanisamigračkojićesepojavitiotićinisamućinajboljitimjednomilidvaputaovdesambihbiouvekjednomzavetovaoćupostatijedanodnajboljihtadamiigrapostalasvenajbitnija stvarstvar jeje obavestitiobavestiti svesve okooko sebesebe dada sii dada sisi ozbiljanja nisamnisam igračigrač kojikoji ćeće sese pojavitipojaviti ii otićinisam igračigrač kojikoji ćeće ućiući uu najboljinajbolji timtim jednomjednom iliili dvadva putaovde samsam dada bihbih biobio najboljinajbolji uvekjednom samsam sese zavetovaozavetovao dada ćuću postatipostati jedanjedan odod najboljihtada mimi jeje igraigra postalapostala svenajbitnija stvar jestvar je obavestitije obavestiti sveobavestiti sve okosve oko sebeoko sebe dasebe da sida si tutu i dai da sida si ozbiljanja nisam igračnisam igrač kojiigrač koji ćekoji će seće se pojavitise pojaviti ipojaviti i otićinisam igrač kojiigrač koji ćekoji će ućiće ući uući u najboljiu najbolji timnajbolji tim jednomtim jednom ilijednom ili dvaili dva putaovde sam dasam da bihda bih biobih bio najboljibio najbolji uvekjednom sam sesam se zavetovaose zavetovao dazavetovao da ćuda ću postatiću postati jedanpostati jedan odjedan od najboljihtada mi jemi je igraje igra postalaigra postala sve

Nema čoveka koji će postati lider ako želi da uradi sve sam ili dobije sve zasluge za to što radi. -Dejl Karnegi
nema-oveka-koji-e-postati-lider-ako-eli-da-uradi-sve-sam-ili-dobije-sve-zasluge-za-to-to-radi
Šta si ti, ti si slučajnost rođenja; šta sam ja, ja sam koji jesam. Ovde postoji i postojaće na hiljade prinčeva; ali je samo jedan Betoven. -Ludvig van Betoven
ti-ti-sluajnost-roenja-sam-ja-ja-sam-koji-jesam-ovde-postoji-i-postojae-na-hiljade-prineva-ali-samo-jedan-betoven