Najbolja elokvencija je ona koja završava stvari.


najbolja-elokvencija-ona-koja-zavrava-stvari
dejvid lojdnajboljaelokvencijaonakojazavravastvarinajbolja elokvencijaelokvencija jeje onaona kojakoja završavazavršava stvarinajbolja elokvencija jeelokvencija je onaje ona kojaona koja završavakoja završava stvarinajbolja elokvencija je onaelokvencija je ona kojaje ona koja završavaona koja završava stvarinajbolja elokvencija je ona kojaelokvencija je ona koja završavaje ona koja završava stvari

Najbolja je ona žena koja slušajući umije zapovijedati.Mlada dečija pitanja izgledaju i besmislena i smešna, ona nisu bez izvesne logike, koja je detetu jasna, jer gleda na stvari i pojave nepomućenim pogledom, a koja je starijima nejasna, jer što dublje ulaze u život, sve više gube sposobnost da stvari i pojave logički shvataju.Najbolja stvar na ovom svetu, koja može čoveku da se dogodi, jeste da se rodi srećan.Dobar sastanak se završava večerom. Odličan sastanak se završava doručkom.Moć je slatka, ona je kao droga, ona je želja koja se povećava navikom.ona,ona je ta koja drzi moj svet da ne padne…#V♥