Najbolje je hvaljena ona žena o kojoj se ne govori.


najbolje-hvaljena-ona-ena-o-kojoj-se-ne-govori
francuske poslovicenajboljehvaljenaonaženakojojsenegovorinajbolje jeje hvaljenahvaljena onaona ženažena oo kojojkojoj sese nene govorinajbolje je hvaljenaje hvaljena onahvaljena ona ženaona žena ožena o kojojo kojoj sekojoj se nese ne govorinajbolje je hvaljena onaje hvaljena ona ženahvaljena ona žena oona žena o kojojžena o kojoj seo kojoj se nekojoj se ne govorinajbolje je hvaljena ona ženaje hvaljena ona žena ohvaljena ona žena o kojojona žena o kojoj sežena o kojoj se neo kojoj se ne govori

Najbolje su zatvorena ona vrata koja možemo ostaviti otvorena. -Kineske poslovice
najbolje-su-zatvorena-ona-vrata-koja-moemo-ostaviti-otvorena
Izgubljena bitka je ona o kojoj čovek misli da je izgubljena. -Žan Pol Sartr
izgubljena-bitka-ona-o-kojoj-ovek-misli-da-izgubljena
Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi muškarci jednaki pred zakonom. -Aristotel
jedina-stabilna-drava-ona-u-kojoj-su-svi-mukarci-jednaki-pred-zakonom